Επιδότηση έως 60% από το νέο Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ

Δημοσιεύτηκε η Β΄ Δράση ΜΜΕ ΕΣΠΑ. Αφορά υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Επιδοτεί έως 60% ανάλογα με την περιφέρεια υλοποίησης και το μέγεθος της επιχείρησης στις θεματικές ενότητες της μεταποίησης, του τουρισμού, του εμπορίου και των υπηρεσιών. Διαβάστε τον αναλυτικό οδηγό, τον συνοπτικό οδηγό, τις επιλέξιμες δραστηριότητες, τις επιλέξιμες δαπάνες και λοιπές χρήσιμες πληροφορίες.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - 14/01/2013

· Υποβολή προτάσεων: 25/02/2013 - 25/04/2013

· Προϋπολογισμός έργων:

  • Μεταποίηση: €30.000 - €300.000
  • Τουρισμός: €20.000 - €300.000
  • Εμπόριο – Υπηρεσίες: €20.000 - €100.000

· Επιδότηση 40% - 60%, ανάλογα την Περιφέρεια και το μέγεθος της επιχείρησης

· Επιδότηση λειτουργικών δαπανών για νέες και υπό σύσταση: 25%

· Απαιτείται επιλέξιμος ΚΑΔ πριν την υποβολή της πρότασης. Αν οι ΚΑΔ της επένδυσης είναι άνω του ενός, θα πρέπει να ανήκουν στην ίδια θεματική ενότητα και να είναι όλοι οι επιλέξιμοι.

· Αφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

· Αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις (δωδεκάμηνες κλεισμένες χρήσεις τουλάχιστον 2010 και 2011) και νέες – υπό σύσταση επιχειρήσεις, που ιδρύθηκαν μετά την 1/1/2010 ή θα ιδρυθούν.

· Μη επιλέξιμες οι επιχειρήσεις, που λειτουργούν με το σύστημα της δικαιόχρησης (franchisingοποιασδήποτε μορφής) ή εταιρείες που το δημόσιο και οι ΟΤΑ μετέχουν με ποσοστό άνω του 25%.

· De minimis τριετίας: €200.000 (χρήση 2010, 2011, 2012)

· Χρονοδιάγραμμα επένδυσης:

  • Μεταποίηση – Τουρισμός: 15 μήνες
  • Εμπόριο – Υπηρεσίες: 12 μήνες
  • Δυνατότητα τρίμηνης παράτασης
  • Λήξη: 30/06/2015

· Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών:

  • Δαπάνες Deminimis: ημερομηνία προκύρηξης – 14/01/2013 (περιφέρειες Στερεάς Ελλάδος, Αττικής, Νοτίου Αιγαίου)
  • Δαπάνες Γ.Α.Κ.: ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής (λοιπές περιφέρειες, λειτουργικές δαπάνες για νέες και υπό σύσταση σε όλες τις περιφέρειες)

· Υποχρεωτικές δαπάνες για διευκόλυνση προσβασιμότητας ΑμΕΑ (κτηριακές και ηλεκτρονικές υποδομές)

· Δυνατότητα προκαταβολής έως 100% της επιχορήγησης με εγγυητική, δυνατότητα ενδιάμεσων ελέγχων (υλοποίηση 30% - 80% συμπεριλαμβανομένων προκαταβολών).

· Δυνατότητα έως δύο τροποποιήσεων φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.

· Υποχρέωση δικαιούχων για διατήρηση επένδυσης για τρία έτη